M-consult.cz

Vzdělávání

Spolupráce

Využijte nabídku odborných kurzů a seminářů. Máte-li specifické potřeby pro Vaší organizaci, jsme připraveni, ve spolupráci s našimi partnery, nabídnout Vám individuální plán vzdělávání Vašich zaměstnanců.

Kontaktujte nás a získejte více informací: info@m-consult.cz nebo +420 605 505 296.

 

 


Aktuální nabídka kurzů

 • 29.1.2020 (středa), Třinec
  Interní auditor a požadavky ČSN EN ISO 14001:2016
  Kurz je určen auditorům a manažerům, kteří se chtějí seznámit s požadavky revidované normy ISO 14001:2015, s požadavky na implementaci změn v organizaci a novými metodami a přístupy k internímu auditu.
  Cena kurzu: 3 200,- Kč bez DPH (3 872,- Kč včetně 21% DPH)

 

Kurzy na míru

Využijte širokou nabídku kurzů, které mohou být přizpůsobeny Vašim potřebám:

 • Archivace a skartace dokumentů v obchodních společnostech
 • Vývojové diagramy - grafické znázorňování procesů / Flow Chart
 • Systémy řízení dle ISO norem - požadavky norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 19011
 • Školení a trénink interních auditorů kvality / Internal Quality Auditor Training
 • Školení a trénink interních auditorů EMS / Internal Environmental Auditor Training

 • Legislativa - plnění povinností v oblasti BOZP, PO a ochrany životního prostředí
 • Legislativa BOZP a PO, bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
 • Legislativa Ekologie, ochrana životního prostředí - odpady, obaly, chemické látky a směsi, ovzduší, vody
 • Metrologie
 • Bezpečnost informací

 • Informační technologie
 • SCC
 • SWOT analýza
 • PEST analýza
 • Analýza vnitřního a vnějšího prostředí firmy

 • Ekonomická diagnostika firmy
 • Ukazatele rentability a produktivity firmy

 

Námi realizované kurzy

Vybrané kurzy, které jsme realizovali a které pro Vás mohou být inspirací:

 • Školení a trénink interních auditorů kvality (2 dny)
  • otevřené i uzavřené kurzy
  • obsah kurzu byl upraven dle požadavků klienta
  • seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ISO 19011:2011 s přístupy, metodami a technikami provádění interního auditu.
  • rady, doporučení a praktické příklady.

 • Požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 
  • seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)

 • Interní auditor a požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 
  • seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) a trénink interních auditorů.

 • Interní auditor – auditorské dovednosti dle ČSN EN ISO 19011
  • seznámení s požadavky normy a trénink interních auditorů.

 

 • NOVINKY v ISO normách 9001 a 14001 pro zkušené odborníky
  • seznámení s novými požadavky norem a jejich aplikace v praxi

 • Revize norem ISO 9001 a ISO 14001 (2015)
  • seminář je zaměřen na seznámení s novinkami v normách ISO 9001 a ISO 14001, podle návrhu normy ISO/DIS E, které byly schváleny Mezinárodní organizací pro standardizaci ISO. • Interní auditor a požadavky ČSN EN ISO 14001:2016 
  • seznámení s požadavky normy ČSN EN ISO 14001:2016 (ISO 14001:2015) a trénink interních auditorů.

 • Rozšíření způsobilosti auditorů kvality – normy ISO 14001, OHSAS 18001
  • seznámení s požadavky jednotlivých norem a trénink interních auditorů.
 • Podniková ekologie
  • seznámení s povinnostmi v oblastech: nakládání s odpady, obaly, chemické látky a směsi, vody, ovzduší (povinná hlášení, ISPOP, evidence ).
 • Podniková ekologie – odpady, obaly, chemické látky a směsi, voda, ovzduší, havárie
  • nakládání s ostatními a nebezpečnými odpady, povinnosti organizací, recyklace 
  • povinnosti v oblasti nakládání s obaly.
  • chemické látky a směsi, povinnosti, označování, bezpečnostní listy, oznamování chemických materiálů.
  • nakládání s vodami, odběry a rozbory vod, poplatky, havarijní plány, povodňový plán.
  • prevence závažných havárií, hodnocení ekologické újmy.
  • povinnosti v oblasti ochrany ovzduší, znečišťující látky, způsoby zachycení, smogové situace, vedení evidence, povinná hlášení, obsah provozních řádů.

 

 • Změny a novinky v legislativě pro interní auditory
  • kvalita, životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochrana.
 • Řízení a identifikace dokumentů, archivace a skartace písemných a elektronických dokumentů, ochrana a zálohování dat
  • zásady řízení dokumentů, formulářů a záznamů v organizacích.
  • používání a schvalování firemní dokumentace.
  • vedení elektronických záznamů, ochrana dat v elektronické podobě.
  • ukládání, archivace dat, postup skartace písemností.
  • určení skartačních lhůt, uložení archiválií a péče o ně.
  • povinné údaje na webových stránkách společností.
 • Řízení rizik
  • seminář je zaměřen na seznámení účastníků s riziky.
  • seznámíte se mimo jiné s identifikaci aktiv a hrozeb, nástroji pro snižování rizik, postupy pro řízení rizik nebo například katalogy rizik.
  • účastníci semináře získají informace, které jsou velmi důležité pro každou organizaci.
 • Školení SCC certifikát BASIC (018) VOL (017)
  • určeno pro pracovníky provádějící zakázky nejen, ale především v pertochemickém průmyslu v Německu, Holandsku a ostatních státech Beneluxu.
  • Kurz realizovaný ve 2 variantách:
   • BASIC (018) - kurz určený pro dělnické profese a operační personál
   • VOL (017) - kurz určený pro manažery a vedoucí pracovníky

 • SWOT a PEST analýza prakticky
  • Seznámení s postupy zpracování analýz a jejich praktické využití.

 

 • Povinnosti podnikatelů v oblasti BOZP
  • cílem kurzu je poskytnout ucelený přehled informací vzniklých na základě dotazů podnikatelů a vedoucích zaměstnanců firem.
  • seznámit s požadavky vyplývajících z legislativních předpisů v oblasti Bezpečnosti práce.
  • ochránit před sankcemi ze strany státní správy. Efektivně vynaložit výdaje na BOZP.
  • předat praktické zkušenosti získané během auditů.
 • Povinnosti firem - životní prostředí, BOZP a PO
  • seminář je zaměřen na povinnosti firem a významné změny v legislativě v oblastech bezpečnosti práce a životního prostředí.
  • účastníci se seznámí se základními povinnostmi v jednotlivých blocích a navazující legislativní předpisy včetně změn, které nabyly účinnost v poslední době.
 • BOZP, PO a pracovně lékařské služby - legislativní povinnosti
  • základní povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců dle zákoníku práce.
  • dokumentace BOZP a PO, odpovědné osoby a doložení odborné způsobilosti.
  • hodnocení rizik, kategorizace prací, osobní ochranné prostředky.
  • hlášení pracovních úrazů.
  • povinnosti v oblasti pracovně lékařské služby – smlouvy s lékaři, kontroly pracovišť.
  • plánování lékařských prohlídek – vstupní, periodické, výstupní.

 

 • Školení metrologie v praxi
  • seznámení s požadavky legislativy, terminologie, systém. druhy měřidel, systém ověřování a kalibrace,
  • metrologický systém ve firemní praxi, praktické příklady a dokumenty.
 • Metrologie v praxi
  • metrologická terminologie.
  • legislativa vztahující se k metrologii.
  • orgány státní správy činné v oblasti metrologie.
  • rozdělení typů měřidel z hlediska legislativy.
  • ověřování a kalibrace měřidel, označování měřidel.
  • metrologický systém, metrologická konfirmace.

 

Page generated in 0.0915 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál